آسان بام راد
تولید کننده برتر ساندویچ پانل در ایران

ورق آلومينيوم:

نرخ استفاده از آلومينيوم فراتر از تمامي فلزات به جز آهن مي باشد. در واقع فلز آلومينيوم در تمامي بخش هاي اقتصاد جهاني از اهميت ويژه اي برخوردار است. آلومينيوم بر اثر تبخير در خلاء، پوششي ايجاد مي کند که نور مرئي و گرماي شعاعي را منعکس مي کند.

موارد استفاده از آلومينيوم:

بليت،ورق آلومينيوم،ميلگرد،ساندويچ پانل،صنايع دارويي،صنايع غذايي،پتروشيمي،صنايع بهداشتي